Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 5

Warstwie betonowej należy nadać taką linię zewnętrzną, jaką ma mieć wykonany później wierzch asfaltowy. Spad poprzeczny ulicy ma 1 : 60 do 1 : 50, większe spady nie są ani potrzebne, ani uzasadnione. W miejscach wyjątkowo narażonych, albo też tam, gdzie ułożone są szyny tramwajowe, pogrubia się warstwę betonu do 35 cm. oczywiście w tym tylko pasie, który dźwiga tory. Rozgrzany pył asfaltowy usypuje się partiami na betonie i to warstwą o 40” o grubszą, aniżeli ma wynieść grubość warstwy asfaltowej, o tyle bowiem należy ubić względnie sprasować asfalt, by mu nadać pożądaną spoistość, twardość i nieprzepuszczalność. Gdy więc warstwa asfaltu już .ubitego wynosi przeważnie 40 do 50 mm grubości, to pył usypać należy w wysokości 56—70 mm. Usypany gorący pył asfaltowy musi być sprasowany względnie ubity, bo dopiero to przemienia go w pokład spoisty i trwały, a w miarę zwiększonego nacisku zwiększa się ciężar gatunkowy płyty, a z nim i jej odporność. Asfalt prasowany w sposób przeciętny ma cięż. włas. 2‘050 natomiast sprasowany w silnej prasie hydraulicznej dochodzi do 2’35.

piasek warszawa

W asfalcie ubijanym występują stale wewnętrzne napięcia wywołane zmianą temperatury; siły te w razie niewłaściwego wykonania asfaltu powodują w krótkim czasie zniszczenie nawierzchni. Podobnie więc, jak doborowi materiałów i budowie podłoża pod pokład asfaltowy, tak też i wykonaniu tego ostatniego poświęcić należy baczną uwagę.

Dla uniezależnienia ruchów płyty asfaltowej od betonu ajesię czasami między nic materiał, rozdzielający od siebie obydwie płyty, a więc może to być warstwa papy dachowej, mastyksu Lu innego ciała, niedopuszczającego do silnego mechanicznego złączenia się asfaltu z betonem.

piasek warszawa