Okap dachowy

okap-dachowyOkap dachowy wykonuje się tu tak samo, jak przy pierwszym sposobie, tzn. papę wysuwa się przed okap, podwija się ją i przy bija do szalowania z odwrotnej strony, a więc od dołu. Wszystkie inne zetknięcia się, względnie łączenia zwojów lub kapturów, wykonuje się zawsze na podkładzie z gęstego, gorącego teru i z odpowiednim przybiciem.

Jeżeli przy przybijaniu rulonów gwoździe mają być zakryte i uchronione w ten sposób przed działaniem wilgoci i powietrza, wówczas górny brzeg papy odcina się od szalowania na zewnątrz (w stronę okapu), w zgięcie napuszczone gorącym, gęstym terem, wkłada się rąbek następnego zwoju, którym przedłużamy poprzedni, przybija się je razem do szalowania, po czym odwraca się nowy zwój papy ku górze w ten sposób, że przykryje sobą felc i gwoździe.

Odpady wywóz Poznań

sumienne wywozy odpadów

Grzbiet dachu wykonuje się tak samo, jak przy sposobie pierwszym, tz. przez obustronne przełożenie wolnych pasów papy z jednej strony na drugą.

Chybioną odmianą krycia na listwach jest ta, przy której listwy przybija się tak gęsto, by jeden brzeg papy dał się przerzucić przez listwę na jej drugą stronę i przez to stworzył zarazem kaptur; wówczas brzeg drugiego pasa papy albo podchodzi wąskim rąbkiem pod pierwszą, albo przekłada się go przez listwę na przeciwną stronę tak, że jest ona podwójnie nakrytą.

Ten sposób krycia pozwala oszczędzić gwoździe, gdyż tu papa jest tylko jednostronnie przybitą, a poprzednio przebijało się osobno papę a osobno kaptur, ale za to zużywa się więcej listew. Nadto ta oszczędność odbija się ujemnie na trwałości pokrycia, gdyż na papie przy jej zsychaniu się powstaną fałdy, które powodują oddzieranie się jej od gwoździ; następnie są przyczyną przyspieszonego wysychania grzbietów fałdów i przedostawania się powietrza między szalowanie a papę, które tym intensywniej wywierać będzie na nią swój wpływ niszczący. Jako ostateczny skutek tego występują nieszczelności w pokryciu; za niemi idzie i zawilgocenie szalowania i zbutwienie tegoż, ewentualnie nawet także całej konstrukcji drewnianej.

Odpady wywóz Poznań

szybki wywóz śmieci