Płyty prasowane cz. 1

Płyty te stanowią odmianę asfaltu ubijanego, fabrykuje się je na zasadzie podobnej, jak asfalt ubijany, tylko prasowanie wykonuje się od razu we fabrykach w odpowiednich formach i pod znacznem ciśnieniem. Bruki z płyt asfaltowych prasowanych przedstawiają wiele zalet. Mają większą wytrzymałość aniżeli bruk z asfaltu ubijanego, gdyż z jednej strony ich sprasowanie odbywa się pod […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 7

Szorstką powierzchnię asfaltu równa się gorącymi żelazkami. Przy prasowaniu i ubijaniu zwraca się szczególnie baczną uwagę na to, by ubita powierzchnia od razu była wykończona gładko, bez  wgłębień, bez odcisków ubijaczek lub też obuwia robotników,—takich nierówności prawie że nie można później trwałe naprawić. Dlatego krawędzie dobni mają zwykle kształt lekko zaokrąglony, nie zaś ostry, ażeby […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 6

Usypany na betonie gorący pył wyrównuje się przy pomocy linii, ma ona długość odpowiadającą szerokości ulicy w łuk analogiczny do przyszłego profilu nawierzchni. Linię przesuwa się tam i z powrotem na umieszczonych na jej końcu kółkach, które chodzą po desce albo płytach asfaltowych prasowanych, a umieszczonych przy krawężnikach i wymierzonych odpowiednio do wysokości, jaką ma […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 5

Warstwie betonowej należy nadać taką linię zewnętrzną, jaką ma mieć wykonany później wierzch asfaltowy. Spad poprzeczny ulicy ma 1 : 60 do 1 : 50, większe spady nie są ani potrzebne, ani uzasadnione. W miejscach wyjątkowo narażonych, albo też tam, gdzie ułożone są szyny tramwajowe, pogrubia się warstwę betonu do 35 cm. oczywiście w tym […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 4

Pokład pod asfalt bywa najczęściej betonowy o grubości 15 do 20 cm., zależnie od ruchu panującego na tej ulicy i od rodzaju gruntu. Beton wykonuje się z mieszaniny 1:3:5, 1:3:4 lub 1:2:5 przy użyciu .cementu portlandzkiego wolno wiążącego i ostrego żwiru o śred. 2 do 6 cm. Grunt pod betonem powinien być twardy, nie może […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 3

Do ogrzewania pyłu asfaltowego tam, gdzie wykonuje się roboty stosunkowo niewielkie, używa się także specjalnie skonstruowanych wozów. Dają się przewozić w miarę postępu asfaltowania na coraz to inne miejsce. Asfalt podgrzany wysypuje się z kotła do skrzyń drewnianych, przykrywa się je drewnianym wiekiem, albo grubymi kocami i w ten sposób furmankę za furmanką wysyła na […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 2

Przez środek biegnie poziomy wał wydrążony i opatrzony otworami, przez nie uchodzą gazy, wydzielające się z asfaltu w czasie podgrzewania do wydrążenia w wale a następnie wychodzą na zewnątrz. By całą tę operacyę, odbywającą się na ulicy, uczynić  dla mieszkańców mniej uciążliwą, łączy się często wylot walu z znajdującem się pod cylindrem paleniskiem, pod którem […]

Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 1

Przed użyciem pyłu asfaltowego należy go podgrzać; przez to odpędza się resztki wilgoci w nim zawartej a zarazem cząstki asfaltowe doprowadza się do takiego stanu rozmiękczenia, w którynt pod naciskiem, względnie ubiciem przechodzą one z sypkiego pyłu w spoistą jednolitą masę, twardą i nieprzepuszczającą wody, przypominającą więc skałę asfaltową w naturze a nawet od niej […]

Asfalt ubijany cz. 7

Właściwa impregnacja odbywa się w trzecim kotle, opatrzonym w palenisko do podgrzewania i w mieszadła. Do kotła wsypuje się miał kamienia asfaltowego i ogrzewa go do temperatury około 60 stopni C., następnie wprowadza się gudron ze zbiornika w ilościach określonych naturą kamienia. Masę miesza się mieszadłami tak długo, aż żóltawo-brunatna barwa pyłu przybierze jednostajną czarną […]

Asfalt ubijany cz. 6

Sposób Bressona polega na rozpuszczeniu naturalnego asfaltu w odpowiednich lotnych rozczynnikach, do roztworu dodaje się następnie mielonego wapienia, w którego pory rozpuszczony asfalt łatwo się dostaje. Przez podgrzanie masy wydziela się rozczynnik a przyrządzona masa jest gotową do użycia. Ten sposób znachodzi rzadkie zastosowanie, gdyż użycie rozczynników, które do tego bezpowrotnie się ulatniają, podraża koszta […]